Бірінші курс студентіне арналған кейс

Құрметті бірінші курс студенттері!

Сіздердің назарларыңызға алғашқы оқу жылындағы пәндер бойынша дайындалуға арналған электрондық оқулықтар топтамасын ұсынамыз. Пәндер мен оқу материалдарының тізімі төмендегі кестеде берілген. Іздеу файл атауы бойынша жүргізіледі. Сонымен қатар, интернет желісі арқылы электрондық ресурстарды іздеу мүмкіндіктерін пайдалануды ұсынамыз:

 1. Университет кітапханасының электронды каталогы library.vkgu.kz
 2. «Эпиграф» электронды кітапханасы, егер Сіз телефон немесе үйдегі компьютер арқылы тіркелсеңіз «vkgu19» (барлығы кіші әріптер) промо-кодын қолдануыңыз қажет.
 3. Жоғары оқу орны, колледж студенттері мен мектеп оқушыларына арналған Lantar (www.elslantar.kz) электронды кітапханасы. Кітапханаға кіру үшін - Логин: biblioteka.vku@mail.ru, Пароль: 123456789
 4. Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапхана (РМЭБ)
  www.rmeb.kz (назар аударыңыз, ресурсқа толық қол жеткізу үшін әлеуметтік желілер арқылы кіру керек, «кіру» жолында арнайы сілтеме бар)
 5. QAZAQSTAN TARIHY
  e-history.kz
 6. «Вся элементарная математика»
  www.bymath.net
 7. Blended learning
  blendedlearning.pro


Барлық пайдалы сілтемелерді университет кітапханасының сайтынан табуға болады library.vkgu.kz .

Ғылыми кітапхана

СОДЕРЖАНИЕ КЕЙСА

№п/п

Учебная дисциплина по профессии, направлению подготовки кадров

Название, год создания

Год

Имя файла

1

Қазақ (орыс) тілі 
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language

Русский язык : учебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.- Алматы : Қазақ университеті, 2019.-228 бет

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3871.pdf

Профессиональный русский язык [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : Эверо, 2019. - 244 с.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3873.pdf

Жүнісова К.Қ. Қазақ тілі : ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3862.pdf

2

Шетел тілі 
Иностранный язык 
Foreign language

Latham-Koenig, Christina English File [Текст] : - [New York] : Oxford University Press, [2018].

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3018.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3019.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3894.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3835.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3836.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3837.pdf

Latham-Koenig, Christina.

English File [Текст] : intermediate Workbook with key / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p.

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3834.pdf

English File [Текст] : elementary Workbook with key / C. Latham-Koenig [and other ]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 96 p. : +CD-ROM.

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3882.pdf

Soars, Lis.

Headway [Текст]. - [New York] : Oxford University Press, [2019].

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3646.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3647.pdf

3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 
Information and communication technologies (in English language)

Nurpeisova T. B. Information and communication technologies [Текст] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3894.pdf

Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. : учебник / D. Shynybekov [идр.] ; InternationalInformationTechnologyUniversity . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3852.pdf

Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. : учебник / D. Shynybekov [идр.] ; InternationalInformationTechnologyUniversity . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622с

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/1921.pdf

4

Философия 
Философия 
Philosophy

Философия [Текст] : учеб. для вузов и колледжей / сост. Т. Х. Габитов. - Алматы : ТОО "Лантар Трейд", 2019. - 380 с.

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3897.pdf

Ғабитов Т. Х. Философия : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. - 2018. - 272 бет

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2352.pdf

Ғабитов Т. Х. Философия : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. - 2018. - 304 бет.).

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3468.pdf

Философия [Текст] : оқу құралы / Ж. Н. Сәрсенова. - Астана : Фолиант, 2019. - 264 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3275.pdf

Мейір, Жұлдызай Қаржаубайқызы.

Философия [Текст] : оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, Б. Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. - 280 бет.

2014

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3881.pdf

5

Кәсіби шет тілі 
Профессиональный иностранный язык 
Professional foreign Language

Алонцева Н. В. Английский язык для гуманитарных направлений = English for Specialists in Humanities : учеб. для вузов / Н. В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. - М. : Академия, 2018. - 304 с.

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3872.pdf

Акбаева, Г. Н.

Профессионально-ориентированный английский язык для педагогических специальностей [Текст] : [учебно-метод. пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. Смагулова, А. К. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 140 с.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3876.pdf

6

Әлеуметтану 
Социология 
Sociology

Столярова, Э. Социология [Текст] : учеб. пособие / Э. Столярова ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2019. - 110 с.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2954.pdf

Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).-

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3883.pdf

Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 408 бет.-

2015

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3839.pdf

Әбсаттаров Р.Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 бет

2015

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3877.pdf

7

Саясаттану 
Политология 
Political science

Гаджиев, Камалдин Серажудинович.

Политология [Текст] : учеб. пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 213 с.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2006.pdf

Әбсаттаров Р. Саясаттану негіздері : екі томдық оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-Т. 1.- 72 бет.-

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3864.pdf

Әбсаттаров Р. Саясаттану негіздері : екі томдық оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-Т. 2.- 460 бет.-

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2966.pdf

8

Мәдениеттану 
Культурология 
Culturology

Мәдениеттану [Текст] : ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындары студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / құраст. Т. Х. Ғабитов. - Алматы : ТОО "Лантар Трейд", 2019. - 416 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3867.pdf

Константинова, С. В.

История мировой и отечественной культуры [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. В. Константинова. - М. : [б. и.], 2018. - 131 с.

 

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3247.pdf

Габитов, Т. Х. История казахской культуры [Текст] : учебник / Т. Х. Габитов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Эверо, 2019. - 308 с.

 

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3490.pdf

9

Психология 
Психология 
Psychology

Жұмасова, К. С. Психология : оқулық : / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3859.pdf

Үсембаева Р. Б.Психология және адам дамуы : оқу-әдістемелік құрал / Р. Б. Үсембаева, С. К. Пірімбетова, А. Ә. Әкімбаева. - Алматы : ССК, 2017. - 156 бет

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3860.pdf

Жарықбаев, Құбығұл Бозайұлы.

Психология негіздері [Текст] : ҚР жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / Қ. Б. Жарықбаев. - өңд., толық. 6-шы бас. - Алматы : Эверо, 2005. - 464 бет.

2005

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3851.pdf

10

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Современная история Казахстана 
The modern history of Kazakhstan

Аминов Т. М.Современная история Казахстана [Текст] : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 456 с.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2325.pdf

Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы : оқу құралы / Т. М. Әминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет.-

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2326.pdf

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) [Текст] : 5 томдық / [бас ред. М. Қозыбаев]. - Алматы : Атамұра.

Т. 1 : Полеолит дәуірінен соңғы орта ғасырларға дейінгі Қазақстан. - 2010. - 544 бет.

2010

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2470.pdf

11

Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical training

Калинина, И. Г.

Теоретические и методические основы физической культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Г. Калинина, К. Б. Тумаров, В. М. Григо. - Набережные челны : Лаб. оператив. полиграфии, 2019. - 99 с.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3140.pdf

Ботагариев Т. А. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі : оқу құралы / Т.А.Ботагариев. - Алматы : TechSmith, 2018. - 240 бет.

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3855.pdf

Уанбаев Е. Қ. Дене мәдениеті және спорт теориясы мен әдістемесі : оқулық / Е. Қ. Уанбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2019. - 304 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3552.pdf

Уанбаев, Еркін Қинаятұлы.

Дене мәдениеті және спорт теориясы мен әдістемесі [Текст] : оқулық / Е. Қ. Уанбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2019. - 304 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3879.pdf

12

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Bases of life safety

Баубеков С.Ж., Немеребаев М., Казахбаев С.З. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник. – Алматы:Эверо, 2018. – 360 с.

2018

https://elib.kz/ru/search/read_book/86/

Қыстаубаева З. Т. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері : оқу құралы / З. Т. Қыстаубаева, А. Ш. Сәрсембаева. - Алматы : Эверо, 2019. - 272 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3858.pdf

Абдрахманов, Серік.

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі [Текст] : оқу құралы / С.Абдрахманов, Н.Ермұханова. - Астана : Фолиант, 2015. - 192 бет.

2015

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3893.pdf

13

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 
Основы экономики и предпринимательства 
The basics of Economics and entrepreneurship

Наумов В. Н. Основы предпринимательской деятельности : учеб. для вузов / В. Н. Наумов ; под ред. Г. Л. Багиева. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 313 с.

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2658.pdf

Ахметова, Л. М.

Основы экономики [Текст] : учебное пособие / Л. М. Ахметова. - Усть-Каменогорск : ВКГУ им. Аманжолова, 2017. - 132 с.

 

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/1899.pdf

Экономика негіздері : оқу құралы / Ж.Я. Әубәкірова, Н.А.Маженова, А.Б. Айтбембетова.- Алматы : Қазақ университеті, 2017.- 230 бет

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3857.pdf

Куратко Д. Ф.Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3892.pdf

Ахметова, Л. М.

Экономика негіздері және кәсіпкерлік [Текст] : оқу - әдістемелік құрал / Л. М. Ахметова, Л. Б. Жакибаева, А. Ж. Манжуева ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2019. - 151 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3880.pdf

14

Экология және тұрақты даму 
Экология и устойчивое развитие 
Ecology and sustainable development

Сейітказиев Ә. С. Экология негіздері : оқу құралы / Ә.С.Сейітказиев, Қ.М.Мұзбаева, Қ.Ә.Сейітқазиева. - Алматы : ЖК "Отан", 2016. - 258 бет

2016

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3870.pdf

Третьякова, Н. А.

Основы общей и прикладной экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Третьякова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 112 с.

 

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3220.pdf

Нұрғызарынов, Айжігіт Мәмбетұлы.

Экология және тұрақты даму [Текст] : оқулық / А. М. Нұрғызарынов, Ж. Б. Шілдебаев. - Астана : Фолиант, 2014. - 344 бет.

2014

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3884.pdf

15

Қазіргі білім беру технологиялары 
Современные образовательные технологии 
Modern educational technologies

Завалко Н.А. Современные педагогические технологии: учебник для вузов / Н.А. Завалко, С.Г. Сахариева.– Алматы: Эверо, 2015. -304 с.

2015

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/1267.pdf

Кубентаева С.Н. Оқу мен оқытудағы жаңа инновациялық технологиялар : оқу құралы.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2019.-124 бет.-

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3094.pdf

Урмашев Б. А. Критериалды бағалау технологиясы : оқу құралы / Б. А. Урмашев. - Алматы : ССК, 2017. - 140 бет

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3853.pdf

16

Инклюзивтті білім беру 
Инклюзивное образование 
Inclusive education

Жубакова С.С. Теория и практика инклюзивного образования: учебное пособие/ С.С. Жубакова. – Алматы: Эверо, 2017. – 148 с.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2316.pdf

Инклюзивті білім беру негіздері : оқу құралы / А. Искакова [және т. б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет

2016

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3735.pdf

Инклюзивті білім беру негіздері [оқу қуралы] : учебно-методический комплекс / А. Т. Искакова, З. А. Мовкебаева [и др.]. - Алматы : [б. и.], 2016. - 320 б.

2016

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/1939.pdf

17

Педагогикалық мамандыққа кіріспе 
Введение в педагогическую профессию 
Introduction to pedagogical speciality

Отческая, И. Б.

Введение в педагогическую профессию [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Б. Отческая. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГТУ им. Серикбаева, 2015. - 38 с.

2015

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3472.pdf

Бұлақбаева, М. К. Педагог мамандығына кіріспе : оқу құралы / М. К. Бұлақбаева. - Алматы : [б. и.], 2017. - 131 бет.

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3854.pdf

18

Өзін-өзі тану
Самопознание

Рысбаева А. Т. Өзін – өзітану: оқулық / А. Т. Рысбаева, Ф. Н. Жұмабекова, А. І. Омарбекова. - Астана : Фолиант, 2019. – 328

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3030.pdf

Шалғынбаева Қ.Қ. Өзін–өзітанудың теориясы және әдістемесі : оқу құралы / Қ. Қ. Шалғынбаева, Ф. Н. Жұмабекова, А. І. Омарбекова. - Астана : Фолиант, 2019. - 184 бет.-

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3866.pdf

19

Дінтану
Религиоведение

Дінтану : оқу құралы / Қ.Б.Кемелбеков [және т.б.]. - Алматы : TechSmith, 2018. - 172 бет.-

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2659.pdf

Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 2017.-388 бет

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3856.pdf

20

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 
Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной культуры 
Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture

Абдрасилова, Б. С.

Основы антикоррупционной культуры [Текст] : учебное пособие / Б. С. Абдрасилова. - Астана : Академия государственного управления при Президенте РК, 2016. - 176 с.

2016

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2194.pdf

Ағыбаев А.Н. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарына заңдылық сипаттама : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті,2019.-122 бет.-

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3865.pdf

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері : оқу құралы / жалпы ред. бас. Б.С.Абдрасилов.- Астана : ҚР Президент жиынындағы мемлекеттік басқару академиясы, 2016.- 176 бет.-

2016

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/2975.pdf

Самалдықов, Мақсұт Көшекович.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері [Текст] : дәрістер курсы / М.К.Самалдықов. - Алматы : Қазақ университетi, 2019. - 225 бет.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3878.pdf

21

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness

Мәңгілік ел [Текст] : ЖОО арналған оқулық / М. Қасымбеков, С. Ж. Пралиев, К. К. Жампеисова. - Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2015. - 336 бет.

2015

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/1338.pdf

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/1337.pdf

Молдабеков Ж.Ж. Мәңгілік ел : оқу құралы / Ж. Ж. Молдабеков. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 384 бет

2017

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3039.pdf

22

Педагогика

Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2018.-264 бет

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3090.pdf

Молдасан Қ.Ш. Педагогика : оқу құралы / Қ. Ш. Молдасан, Ж. М. Бектұрғанова. - Алматы : Қазақ университетi, 2018. - 430 бет

2018

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3127.pdf

Бордовская, Нина Валентиновна.

Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Н. В. Бордовская. - Мн. : [б. и.], 2019. - 304 с.

2019

http://irbis.vkgu.kz/rmeb/3078.pdf